DIDŽIOSIOS SAVAITĖS PAMALDŲ TVARKA

Balandžio 13 d. – Didysis Ketvirtadienis

Kristus Jeruzalėje valgė paskutinę vakarienę ir įsteigė Švenčiausiąjį Sakramentą – Mišias, Komuniją ir Kunigystę, o paskui Alyvų sode meldėsi, buvo suimtas ir pradėjo savo kančią. Didįjį ketvirtadienį bažnyčiose nutyla vargonai ir varpai, prasideda didžiausio religinio susikaupimo tridienis, išgyvenant Kristaus kančią, mirtį ir prisikėlimą.

Balandžio 14 d. – Didysis Penktadienis

Didįjį penktadienį prisimename Viešpaties kančią ir mirtį, be kurių nebūtų prisikėlimo. Šis Jėzaus kančios ir mirties prisiminimas yra vilties ir pergalės pranašas. Privalomas pasninkas.

Balandžio 15 d. – Didysis Šeštadienis

Didysis šeštadienis skirtas paminėti Viešpaties kapo tylą, paslaptingą perėjimą iš mirties į prisikėlimą. Velyknakčio šventimas yra Didžiosios savaitės širdis, kuriai visą gavėnią rengėmės ir jos laukėme. Šios nakties liturgija ypač turtinga, gili ir graži.

Uždegama ir šventinama ugnis, nuo kurios šventinama Velykų žvakė, o jos šviesa perduodama žmonių žvakelėms. Panardinant Velykų žvakę į vandenį, jį pašventina.

Krikštijami katechumenai, o bendruomenė atnaujina Krikšto pažadus. Kartu su Kristumi ir mes prisikeliame naujam vilties gyvenimui.

Tomis dienomis pamaldos :

Rudiškių bažnyčioje 17 val.

Meškuičių bažnyčioje 19 val.

Balandžio 16 d. – Kristaus Prisikėlimas – VELYKOS

Krikščionių tikėjimas ir viltis gimsta Velykų slėpinyje, nes Jėzaus mirtis ir prisikėlimas suteikia mums gilesnį įvykių supratimą ir leidžia pamatyti Dievo meilę bei perkeičiančią jo jėgą ir ten, kur kiti randa tik neviltį ir nusiminimą.

Šv. Mišios Meškuičių bažnyčioje ryte 8 val.

Rudiškių bažnyčioje 10.30 val.

Laukiami visi, nes tai yra laikas atskleidžiantis viso mūsų tikėjimo esmę !!!

Jūsų klebonas

kunigas Vytautas Ripinskis