MISIJA

Šiaulių r. Meškuičių gimnazija – švietimo institucija, teikianti  pradinio, pagrindinio ir akredituotą vidurinio ugdymo programas. Savo veiklą grindžia bendražmogiškomis ir tautinėmis vertybėmis, demokratinėmis nuostatomis, ugdo laisvą, dorą, išmintingą ir visuomenišką asmenybę, gebančią perimti kultūrinį tautos ir pasaulio paveldą, praturtinti jį prasmingais savo kūrybiniais laimėjimais.

GIMNAZIJOS VIZIJA

Gimnazija – savarankiška, atvira kaitai, besimokanti bendruomenė, ugdanti visapusiškai išsilavinusį pilietį.

PRIORITETAS, TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

PRIORITETAS: Mokymosi sėkmės siekianti mokykla
1 TIKSLAS:
Kurti saugią, skatinančią mokytis aplinką.
UŽDAVINIAI:
1.1. Naudoti informacines technologijas ugdymo procese.
1.2. Taikyti aktyviuosius mokymo metodus ugdymo procese.
1.3. Tenkinti įvairių gabumų ir talentingų mokinių poreikius, sudaryti galimybes jų ugdymui ir ugdymuisi bei užimtumui.
1.4. Aktyvinti bendradarbiavimą su tėvais, socialiniai partneriais, įvairiomis institucijomis.
2. TIKSLAS
Tobulinti ugdymo(si) kokybę.
UŽDAVINIAI:
2.1. Gerinti specialiųjų poreikių mokinių ugdymo kokybę.
2.2. Didinti ugdymo turinio integraciją.
2.3. Patraukliais ugdymo(si) metodais skatinti individualią mokinių pažangą.